PIRKIMO TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu "visasantechnika.lt" elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

1.3. Elektroninės parduotuvės "visasantechnika.lt" prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

1.4. Elektroninė parduotuvė "visasantechnika.lt" priklauso UAB Alera, į.k. 300099252, PVM k. LT100004034615, reg. adr. Geležinio vilko g. 11-73, Kaunas, Lietuva.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas.

2.1.   Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformuoja prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą, pasirenka apmokėjimo būdą, susipažįsta su pirkimo taisyklėmis ir tai patvirtina pažymėdamas  “Siųsti užsakymą”.

2.2.  Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma „visasantechnika.lt“ el. parduotuvės duomenų bazėje.

2.3.    Patvirtinus užsakymą el. parduotuvėje, Klientas iš karto nukreipiamas į užsakymo patvirtinimo langą ir per 10 min. nuo užsakymo pateikimo gaus elektroninį laišką su patvirtinimu ir jam priskirtu unikaliu užsakymo numeriu.

3. Pirkėjo teisės.

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes "visasantechnika.lt" elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių ir el. parduotuvės nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su "visasantechnika.lt" elektronine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos.

3.3. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

4. Pirkėjo įsipareigojimai ir atsakomybė.

4.1.  Pirkėjas naudodamasis el. parduotuve patvirtina, kad sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

4.2.   Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Tuo atveju, kai Pirkėjas prekių pristatymo metu atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui dėl prekių pristatymo atsiradusias išlaidas.

4.3.   Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui, jeigu neteisingai nurodytas pristatymo adresas. 

4.4.   Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų  teisingumą.

4.5.   Pirkėjas atsako už veiksmus, tyčia ar netyčia atliktus naudojantis elektronine parduotuve.

4.6.   Pirkėjas atsako už prisijungimo duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo prisijungimo duomenimis, už trečiosios šalies atliktus veiksmus atsako Pirkėjas.

4.7.   Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta. 

5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis el. parduotuve.

5.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti el. parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

5.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas, nebent atskiru susitarimu buvo sutarta kitaip.

5.. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. 

6. Pardavėjo įsipareigojimai ir atsakomybė.

6.1.   Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.2.   Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes nurodytu adresu per 1-14 d.d. arba per sutartą pristatymo laikotarpį.

6.3.   Pardavėjas prekės pristato tik gavus Pirkėjo apmokėjimą banko pavedimu arba sutarus, kad bus mokama grynaisiais po prekių pristatymo.

6.4.   Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti sumokėtus pinigus per 10 darbo dienų, jei Pirkėjas atliko išankstinį apmokėjimą.

6.5.   Pirkėjui pasinaudojus teise  atsisakyti   prekių  pirkimo  –  pardavimo   sutarties,   pranešus ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

6.6.   Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

6.7.  Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių . 

7. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka.

7.1. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos litais su PVM.

7.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

7.2.1. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į atitinkamame jo pasirinktame banke esančią "visasantechnika.lt" el. parduotuvės sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

7.2.2. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas atsispausdinęs užsakymo avansinę sąskaitą pasirinkto banko skyriuje perveda pinigus į "visasantechnika.lt" banko sąskaitą.

7.2.3. Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu – Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo (perdavimo – priėmimo) metu. 

7.2.4. Apmokėjimas mokėjimo kortele -- Pirkėjas už prekes atsiskaito su mokėjimo kortele VISA, Mastercard ar kt.

8. Prekių pristatymas. Plačiau...

9. Prekių grąžinimas ir keitimas. Plačiau...

10. Prekių kokybės garantija.

10.1. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.

10.2. Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų, kiekvienu konkrečiu atveju nukreipdamas Pirkėją į garantinį aptarnavimą suteikiantį centrą.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

11.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

11.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.